We are leader for energy saving technology
TwitterFacebookGoogleGoogle MapsEmail

ซอฟต์แวร์จัดการพลังงาน

Energy Monitoring system IMPro เป็น software สำหรับการบันทึกและเฝ้าดูค่าพลังงานทางไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าได้ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงการหาปริมาณการใช้ในแต่ละส่วนที่ทำการตรวจวัด ไม่ว่าจะเป็นรายมิเตอร์ หรือกลุ่มของโหลด ตามแผนกการผลิต รวมถึงกลุ่มเครื่องจักรด้วย และยังสามารถนำปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ได้ส่งเป็นต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ

impro meter software

impro meter software

 

impro meter software

impro meter software

IMPro ยังสามารถเชื่อมต่อมิเตอร์ทางไฟฟ้าทีมีจำหน่ายในประเทศไทยได้หลายหลายยี่ห้อ หลายรุ่น และยังมีทีมงานที่พัฒนาโปรแกรมตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประโยชน์ให้เป็นไปตามสภาวะการปัจจุบัน

impro meter software

impro meter software

IMPro ยังมี (option) ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอีกคือ

  • การทำ Demand control เมื่อเพื่ออุปกรณ์สำหรับควบคุม
  • การออกรายงานในแบบของโรงงานอัตตโนมัติ
  • การแสดงผลทางไฟฟ้ารูปแบบกราฟฟิก
  • การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

IMPro ยังใช้ประโยชน์สำหรับการทำเป็นเครื่องบันทึก สำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า และบริหาร ทางด้านปริมาณการใช้ ทำให้เพิ่มความถูกต้อง ลดเวลาในการทำงาน

Impro สามารถที่จะคำนวนค่าไฟฟ้ารายมิเตอร์ รายกลุ่มได้ โดยการนำค่าจากหลายๆ มิเตอร์มาทำสมการเพื่อให้ได้ค่า หรือผลการคำนวนที่เป็นไปตามต้องการ ลดเวลาในการทำการคำนวน รวมทั้งส่งข้อมูลออกไปยัง EXCEL เพือนำไปใช้งานต่อไป

impro meter software

impro meter software

impro meter software

impro meter software

impro meter software

impro meter software

การนำไปใช้งาน

  • ใช้ทำกลุ่มมิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า เทียบกับภาพรวม
  • ใช้สำหรับการบริหารการจ่ายกำลังไฟฟ้า ในแต่ละหม้อแปลง แต่ละแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  • ใช้สำหรับเป็นเครื่องบันทึกกาใช้พลังงานของเครื่องจักร (Load profile)
  • ใช้สำหรับการแจ้งเตือน ค่าทางไฟฟ้า ที่ถึงเงื่อนไข (ไม่รวม PQ)
  • ใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่าไฟระหว่าง TOU TOD และ ต้อทุนทางไฟฟ้า

 

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเราหาได้ที่ Call Center 08-4375-9000
เราพร้อมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการพลังงานกับท่านค่ะ