We are leader for energy saving technology
TwitterFacebookGoogleGoogle MapsEmail

บริการของเรา

 • about-2จำหน่ายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ระบบมิเตอร์พร้อมโปรแกรมเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า เพื่อทำต้นทุนทางไฟฟ้า บันทึกการใช้พลังงานโหลด รวมถึงการทำบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละมิเตอร์
 • จำหน่ายเครื่องบันทึกค่าปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และให้บริการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพทางไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จำหน่ายเครื่องบันทึกค่าปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และให้บริการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพทางไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • จำหน่ายอุปกรณ์และระบบ Stabilizer และระบบ UPS สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้า สูง จำหน่ายอุปกรณ์และระบบ Stabilizer และระบบ UPS สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้าสูง
 • จัดทำโปรแกรมสำหรับงาน ระบบมิเตอร์ ระบบ Alarm ระบบฐานข้อมูล ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร จัดทำโปรแกรมสำหรับงาน ระบบมิเตอร์ ระบบ Alarm ระบบฐานข้อมูล ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ติดตั้งระบบมิเตอร์ พร้อมทำระบบการเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า
 • ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนระบบมิเตอร์เดิมที่มีอยู่
 • จัดทำโปรแกรม ส่งออกรายงานในรูปแบบที่ต้องการ
 • จัดทำและสร้างระบบ Web สำหรับข้อมูลมิเตอร์ รวมถึงบริการจัดส่ง หรือเตรียมข้อมูลให้กับระบบอื่น ๆ
 • จำหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ
 • Energy Monitoring system
 • UPS and Stabilizer
 • Electrical product low voltage
 • Software Solution for Energy monitoring, report
 • Maintenance Agreements (MA) Energy Meter system
 • Data centralize, mobile report system